Formarea inginerilor pentru nevoile armatei a fost o preocupare mai veche în România care datează din perioada anilor 1924-1925. Documente din anii 1930-1932 atestă preocupări privind înființarea unei structuri tehnice a armatei, care era imperios necesară pentru asigurarea capacității de luptă a acesteia. Prin Legea nr. 72 din 11.03.1932 s-a înființat Corpul tehnic militar, ca organism cu atribuții specifice în armata română. Corpul tehnic militar a creat o instituție de învățământ tehnic în care inginerii erau specializați pentru rezolvarea problemelor specifice armatei și confirmați în diferite arme.

Ofițerii ingineri s-au pregătit, de asemenea, în instituții civile de învățământ superior, în profiluri și specializări de interes pentru nevoile armatei.

Procesul ce a urmat, de tehnicizare rapidă a armatei, a impus, cu necesitate, înființarea unei institutii militare de învățământ tehnic superior care să satisfacă, sub raport calitativ și cantitativ, nevoia de ofițeri ingineri pentru armata română.

Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” a fost înființata la data de 15.09.1949, prin Decretul nr. 371 din 14.09.1949, având drept scop ”să formeze ofițeri ingineri, cu o pregătire corespunzătoare specificului tehnic al diferitelor arme, necesari pentru încadrarea comandamentelor, unităților, formațiunilor și instituțiilor militare de specialitate”.

Structura inițială a academiei cuprindea comanda, facultățile (Armament și Muniții; Tancuri și Moto-mecanizate; Aviație; Transmisiuni; Marină), secțiile și birourile de învățământ și cercetare științifică, compartimentele de logistică, compartimentele de pregătire de lupta, etc. Structura a fost modificată, de-a lungul anilor, în funcție de factori obiectivi și de conjunctura politico-militară.

În anul 1952, prin Ordinul Marelui Stat Major, denumirea instituției a fost schimbată în Academia Militară Tehnică.

În luna august 1953, în urma susținerii examenului de stat, a absolvit prima promoție de ingineri militari din armata română. Cei 69 de absolvenți au primit titlul de inginer militar în specializări din profilurile mecanic și electric.

La 16 octombrie 1954, în baza Decretului nr. 439, Academiei Militare Tehnice i s-a încredințat Drapelul de lupta.

În anul universitar 1956/1957, Academia Militară Tehnică a fost reorganizată pe patru facultăți: Armament; Mecanică; Transmisiuni; Construcții militare și Geodezie.

Durata studiilor în Academia Militară Tehnică a fost inițial de 4 ani, din 1953 de 5 ani, iar din 1957 de 5 ani și jumătate. La terminarea studiilor, după susținerea examenului de stat, absolvenților li s-au acordat diplome de ingineri militari care confereau titularului aceleași drepturi cu ale inginerilor pregătiți în învățământul politehnic civil.

În academie și-au desfășurat activitatea personalități ale învățământului și cercetării științifice din țara noastră, care au contribuit, prin eforturile lor, la creșterea și consolidarea prestigiului acestui lăcaș de învățămînt militar românesc: Aurelian Stan, Constantin Aramă, Vasile Bianu, Elie Carafoli, V. N. Constantinescu, Panait Mazilu, Victor Sahini, Victor Valcovici, Andrei Țugulea, Ioan S. Antoniu, Mihai Niță, George Baranescu, C. Belea, Colonescu Bujor, Vasile Cătuneanu, Ion Elianu, Mihai Ghermanescu, Dan Ghiocel, Constantin Ifrim, Leon Livovschi, Iorgu Nicula, Alexandru Stoenescu, Gheorghe Sabac, Gabriela Teodorescu, Luca Teodoriu, Dumitru Voiculescu și alte personalități.

Între anii 1960 și 1990, învățământul superior tehnic militar s-a desfășurat în facultățile: Facultatea Tehnică de Arme; Facultatea de Tancuri și Auto; Facultatea de Electronică; Facultatea de Construcții (denumite în anumite perioade ”secții”), incluse în cadrul Academiei Militare Generale, sub conducerea nemijlocită a locțiitorilor comandantului Academiei:

Gl.mr.ing. IOSIF BURLACU (1959-1969);

Gl.lt.ing. HOREA MORARIU (1969-1982);

Gl.mr.dr.ing. ION ANGHELOIU (1965-1990).


Revoluția din decembrie 1989 a permis o adevărată renaștere a învățământului și cercetării științifice. Noul statut al Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I” – instituție militară de învățământ politehnic superior, de sine stătătoare – a fost stabilit prin Hotărârile Guvernului României nr. 550/1990 si 612/1992.

Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” este acreditată prin Hotărârile Guvernului României nr. 225/1995, 294/1997, 442/1998, 535/1999, 696/2000 și 410/2002, să formeze ingineri în specializările necesare Ministerului Apărării Naționale, precum și altor beneficiari din țară (Ministerul de Interne, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Protecție și Pază, Serviciul de Informații Externe) și din străinătate.

De asemenea, organizează și desfășoară învățământ postuniversitar pentru specializarea și perfecționarea ofițerilor ingineri și inginerilor civili din Ministerul Apărării Naționale, din structurile sistemului național de apărare, precum și pentru alți beneficiari din țara și din străinătate, inclusiv pregătirea prin doctorat

Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” desfășoară cercetare științifică universitară pe bază de contracte și convenții de colaborare. Unele dintre lucrările de cercetare ale specialiștilor din academie se încadrează în categoria realizărilor în premieră națională, astfel: calculatorul analogic universal (1960), rachetă românească antisubmarin (1963), rachetă pentru combaterea grindinei (1963, 1967, 1976, 1981), mașină de sudat prin frecare (1980), tancul românesc (1985-1992), podul suspendat pentru vânătorii de munte (1987), proiectilul reactiv românesc cu componentă de luptă cu elemente preformate și focos de proximitate (1988), sistemul de decodificare a parametrilor de zbor (1988), aruncătorul automat de grenade cal. 40 mm (1992), muniție cal. 40 mm compatibilă NATO (1998).

Rezultatele cercetării științifice au fost prezentate și primite cu mult interes în cadrul unor manifestări științifice cu participare internațională de prestigiu, organizate în țara sau în alte țări, precum și în cadrul unor expoziții internaționale. Peste 50 de creații tehnice originale au fost brevetate ca invenții și peste 200 au fost calificate ca inovații.

Academia Tehnică Militară participă la viața universitară curentă și este reprezentată în organisme consultative organizate pe plan național: Consiliul Național al Rectorilor; Consiliul Național de Evaluare Academică și Acreditare; Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare; Colegiul Consultativ de Cercetare-Dezvoltare și Inovare, ș.a.

Nivelul învățământului din instituție a fost recunoscut prin cooptarea Academiei Tehnice Militare în Consorțiul Universităților Politehnice din România, înființat în 15.01.1998 prin Convenția semnată de rectorii a 8 instituții de învățământ superior politehnic de elită din țară. Totodată, academia face parte din Consorțiul Instituțiilor Militare de Învățământ Superior din România, înființat pe 29.09.2000 la Sibiu prin Convenția semnată de comandanții (rectorii) celor 7 instituții militare de învățământ superior.

Personalul didactic din academie a fost preocupat în permanență de îmbunătățirea și modernizarea procesului de învățământ și a bazei tehnico-materiale a acestuia, pentru ca, la absolvire, cunoștințele ofițerului inginer să se situeze la nivelul realizărilor de vârf din domeniul de specializare.

Pentru specializările existente au fost modernizate planurile de învățământ, realizându-se pentru pregătirea inginerească un număr de ore comparabil cu cel realizat în instituțiile civile de învățământ politehnic (circa 3800 ore), iar pentru pregătirea militară peste 1700 ore. Au fost introduse discipline noi în domeniul specializării (achiziții, logistică trupelor, managementul activităților tehnico-economice militare, drept internațional umanitar, știință comunicării ș.a.) și a fost începută pregătirea în specializări noi, cum ar fi: sisteme pentru baraje de mine, distrugeri și mascare; automatizarea asigurării topo-geodezice; automatizarea conducerii acțiunilor de luptă ale armelor.

Învățământul a cunoscut un intens proces de informatizare, Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” fiind prima instituție din Armata Română conectată în sistemul INTERNET, încă din anul 1995, inițial prin Rețeaua Națională de Calculatoare, iar în prezent prin rețeaua Ministerului Educației și Cercetării, având pagină Web la adresă www.mta.ro. În prezent, nodul INTERNET al academiei asigură servicii pentru instituțiile militare de învățământ și de cercetare științifică din București.

Academia Tehnică Militară „Fedinand I” este singura instituție militară de învățământ desemnată -Academie Regională- în cadrul programului Cisco Networking Academy, calitate în care asigură pregătirea instructorilor și coordonarea academiilor locale din alte instituții de învățământ din armată.

Baza tehnico-materială a fost completată și modernizată pentru a răspunde cerințelor de integrare în structurile euroatlantice. Au fost achiziționate instalații, utilaje, aparatură de laborator și calculatoare performante, aflate în permanență la dispoziția cadrelor didactice, cercetătorilor științifici și studenților.

În anul 1992 a intrat în funcțiune Editura computerizată a Academiei Tehnice Militare care a permis realizarea de manuale, lecții, aplicații, monografii etc., ce au îmbunătățit fondul de literatură militară și de specialitate necesar în învățământ și în procesul instructiv-educativ. În prezent, fondul de literatură de specialitate al Bibliotecii Academiei Tehnice Militare însumează peste 62000 titluri de lucrări, dintre care peste 1000 lucrări au fost elaborate de către personalul didactic din academie.

Larga deschidere internațională promovată după Revoluția din Decembrie 1989 a avut urmări favorabile și în Academia Tehnică Militară „Ferdinand I”, această participând la un număr însemnat de activități de relații internaționale: vizite de informare-documentare, cursuri, congrese, simpozioane, expoziții etc. În același timp, un număr însemnat de studenți și cadre didactice au beneficiat de burse de cercetare sau pentru perfecționarea pregătirii de specialitate la instituții de învățământ superior de prestigiu din străinătate.

La 6 mai 1995, prin Decretul nr. 75 din 4 mai 1995, Academiei Tehnice Militare i s-a încredințat un nou Drapel de luptă.

Până în prezent, pe porțile Academiei Tehnice Militare au ieșit peste 6 500 de absolvenți – ingineri și subingineri militari – care, datorită pregătirii lor științifice, tehnice și organizatorice, au onorat locurile și funcțiile în care au fost numiți. Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” a menținut permanent legăturile cu absolvenții, precum și cu personalul didactic pensionat, prin diverse modalități cum sunt: sesiuni de comunicări și simpozioane științifice (în academie și în afară acesteia); desfășurarea de activități didactice că personal asociat sau consultant; participări la aplicații și la alte categorii de pregătire; colaborări în cadrul cercetărilor științifice pe bază de contract; activități practice și vizite de documentare; întâlniri cu ocazia cursurilor postuniversitare; aniversări etc.


În perioada în care a funcționat ca instituție de învățământ superior tehnic militar de sine stătătoare, Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” a avut următorii comandanți:

Gl. mr. MARIN STOICESCU (1949-1951);

Gl. lt. IOSIF BUTOI (1951-1957);

Cam. ing. GRIGORE MARTES (1957-1959);

Gl. lt. dr. ing. ȘTEFAN ISPAS (1990-1991);

Gl. c. a. dr. ing. FLORINEL PAPUC (1991-2001).

Col.prof.univ. dr. ing. MARIUS RUSSU (2001-2003).

Cdor.prof.univ.dr. ing. ION FUIOREA (2003-2004).

Col. prof.univ. dr. ing. DORU SAFTA (2004)

Gl.fl.aer.prof.univ.dr.ing. Jan GAVRILĂ (2004-2006)

Gl.bg. prof.univ.dr.ing. Doru SAFTA (2006 -2009)

Gl.bg. prof.univ.dr.ing. Cristian BARBU (2009-2016)

Începand din anul 2016, comandantul Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I” este Col. prof. univ. dr. ing. Constantin-Iulian VIZITIU.


Din anul 1990 și până în prezent, funcțiile de locțiitori și prorectori ai comandantului academiei au fost încadrate de următorii profesori universitari:

Gl. bg. prof.univ. dr. ing. Florinel Papuc

Gl. bg. prof.u niv. dr. ing. Ștefan Demeter

Col. prof. univ. dr. ing. Ioan Filip

Cdor. prof.u niv. dr. ing. Dan Ionescu

Gl. bg. prof.u niv. dr. ing. Florentin Moraru

Col. prof.u niv. dr. ing. Tudor Niculescu

Col. prof. univ. dr. ing. Dumitru Popescu

Col. prof. univ. dr. ing. Ion Copae

Cdor. prof. univ. dr. ing. Ion Fuiorea

Col. prof.u niv. dr. ing. Marius Russu

Col. prof. univ. dr. ing. Gheorghe Gavriloaia

Gl.bg.(r) prof. univ. dr. ing. Iubu Gheorghe

Col. prof.u niv. dr. ing. Doru Safta

Prof. univ. dr. ing. Romansochi Constantin

Col. prof. univ. dr. ing. Dan Postolea

Col. prof. univ. dr. ing. Anton Lucian

Col. prof. univ. dr. ing. Nicolaescu Ioan

Col. prof. univ. dr. ing. Bălan Constantin

Col. prof. univ. dr. ing. Barbu Cristian

Col. prof. univ. dr. ing. Ciobotaru Ticușor

Din anul 1990 și până în prezent, funcția de secretar ştiinţific al Senatului universitar a fost îndeplinită de următoarele persoane:

Col. prof. univ. dr. ing. Bunea Marian

Col. prof. univ. dr. ing. Barbu Cristian

Col. prof. univ. dr. ing. Bălan Constantin

Prof. univ. dr. ing. Patriciu Victor


În anul 1999, Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” a împlinit 50 de ani de la înființarea sa, perioadă în care învățământul politehnic militar a avut o evoluție ascendentă, cu realizări și împliniri remarcabile.

În ziua de 20 octombrie 1999, a fost organizată festivitatea oficială pentru sărbătorirea Semicentenarului Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I” la care au participat personalități militare și civile, oficialități din Ministerul Apărării Naționale și din celelalte structuri beneficiare, rectori ai instituțiilor militare și civile de învățământ, invitați de peste hotare, absolvenții academiei care au îndeplinit sau îndeplinesc în carieră funcții importante, precum și șefii de promoție.

Cu această ocazie, a fost lansată cartea jubiliară ”Academia Tehnică Militară – 50 de ani de învățământ politehnic militar” și s-au acordat diplome omagiale și insigne dedicate Semicentenarului Academiei Tehnice Militare.

La 01 Noiembrie 2004, Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” a sărbătorit 55 de ani de la înfiinţarea instituţiei, la care au participat personalităţi militare şi civile.

Cu această ocazie, secretarul de stat şi şef al Departamentului pentru Armamente, domnul dr. ing. Gheorghe MATACHE, a felicitat Academia Tehnica Militara „Ferdinand I”, iar în Dispoziţia a spus: Adresez întregului personal al Academiei Tehnice Militare felicitări şi urări de succes în misiunea de formare şi perfecţionare a pregătirii viitorilor ofiţeri ingineri, în activitatea de cercetare ştiinţifică, în slujirea cu devotament a armatei şi a ţării!

De asemenea, în Observatorul Militar a fost publicat articolul, intitulat  Academia Tehnică Militară  – 55 de ani de existenţă: trecut, prezent şi viitor. Tendinţe manifestate în procesul educaţional.

Pe data de 17 Noiembrie 2006, Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” a organizat, pentru prima dată, întâlnirea şefilor de promoţie pe instituţie, înscrişi pe PLACA DE ONOARE. La această activitate a participat ministrul apărării, Sorin FRUNZĂVERDE.

În alocuţiunea sa, rectorul Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I” a spus: “Vă rog să-mi permiteţi, ca în numele Senatului universitar să adresez sincere felicitări, urări de succes şi împliniri în plan profesional şi personal şefilor de promoţii şi  întregului corp profesoral  al Academiei Tehnice Militare şi  să reveniţi domnilor absolvenţi ori de cate ori veţi simţi chemarea scolii. Cinste şi  onoare şefilor de promoţii din Academia Tehnică Militară!”

Hotărârea Guvernului României privind organizarea şi funcţionarea Academiei Tehnice Militară, nr. 264 din 14 martie 2007, prevede:

 “Art. 1. – (1) Academia Tehnică Militară, subordonată Ministerului Apărării, este instituţie publică de învăţământ superior militar, cu personalitate juridică, parte integrantă a sistemului naţional de învăţământ din reţeaua de învăţământ de stat, care formează şi asigură dezvoltarea profesională a ofiţerilor de logistică, serviciul tehnico-ingineresc, a ofiţerilor specialişti şi a personalului civil selecţionat pentru nevoile în domeniu ale structurilor de apărare, ordine publică şi securitate naţională sau ale unor beneficiari din ţară şi din străinătate, în condiţiile legii”.

La 17 mai 1990, prin Hotărârea Guvernului nr. 550, Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” a redevenit instituţie de învăţământ superior de sine stătătoare. Comunitatea noastră academică a apreciat că aceasta este starea naturală de fapt, un modus vivendi în acord cu aspiraţiile celor dedicaţi tehnicii şi tehnologiei în domeniul militar, iar Senatul universitar a hotărât, cu ocazia revizuirii Cartei universitare, ca data de 17 Mai să fie Ziua Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I”.

Pe data de 17 mai 2007, cu prilejul împlinirii a 58 ani de la înfiinţarea Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I”, a fost înălţat pe catarg drapelul de identificare. Cu această ocazie, rectorul Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I” a adresat întregului personal şi studenţilor Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I” felicitări şi urări de succes în activitatea de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică.

Pe data de 18 mai 2007 s-a desfăşurat Festivitatea prilejuită de împlinirea a 58 ani de la înfiinţarea Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I”, la care au participat ministrul apărării, Prea Fericitul Părinte Patriarh TEOCTIS, miniştri, secretari de stat, alte personalităţi militare şi civile din ţară şi din străinătate (un mic film se prezintă aici). În finalul alocuţiunii sale, rectorul Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I” a spus: “Speranţa şi credinţa noastră ne îndeamnă să continuăm şi să consolidăm acest drum început acum 58 de ani!”.